Disclaimer


DeegCups.nl beoogt met deze webwinkel informatie te geven over de producten die zij tot haar leveringsprogramma rekent. DeegCups.nl streeft er naar (de inhoud van) de webwinkel actueel en volledig te houden, maar kan dit echter niet garanderen.

De gepresenteerde informatie over deegcups dient ter indicatie. Als u gebruik maakt van de informatie, dan raadt DeegCups.nl u aan nader onderzoek te doen of deskundigen te raadplegen. DeegCups.nl verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig.

Omdat de informatie afkomstig is van derden, kan DeegCups.nl echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt DeegCups.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze webwinkel.

Aansprakelijkheid.
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites en of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en of ter beschikking worden gesteld. Omdat DeegCups.nl geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites en of informatiebronnen kan DeegCups.nl niet aansprakelijk worden gehouden of instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites en of pagina's.
DeegCups.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de DeegCups.nl website zouden voorkomen.

Linken naar de DeegCups.nl website
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de DeegCups.nl Homepage te doen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.